Yrd. Doç. Dr. Yener Özen

Yrd. Doç. Dr. Yener Özen

Bilişsel - davranışçı yaklaşım; şimdiki zamana odaklı, kısa süreli, aktif ve yapılandırılmış bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. (Beck ve Weishaar, 1989; Dattilio ve Freeman, 1992; DeRubeis ve Beck, 1988 ve Patterson ve Watkins, 1996) Tıpkı Akılcı - duy-gusal- davranışçı danışmada (rational - emotive-beha- vioral theraphy) olduğu gibi, bilişsel- davranışçı yakla-şım bilişlere, düşüncelere ağırlık vermenin yanında, danışma sürecinde duygu ve davranış boyutuna da değinir. Psikolojik rahatsızlıkarın açıklanması ve iyileştirilmesi sürecinde düşünce, duygu ve davranış ara-sındaki etkileşimleri işe koşar.
Beck´e göre, duygularımızın ortaya çıkmasına ve böylece davranışlarımıza da şekil veren şey yaşadığı-mız olayın kendisinden çok, o olaya karşı geliştirdi-ğimiz düşüncelerimizdir. Bir olay olur, o olaya ilişkin bazı dğüşünceler gelişir ve ardından bu düşünceler çerçevesinde bazı duygular yaşarız. Sonuçta bu spesifik olaya ilişkin bir avranışta bulunuruz. (Beck, 1976)